44444
logo03
1
222
222
5
444
741

ที่อยู่ : สำนักงานกรุงเทพ 77/10
 อาคารสินธรทาวเวอร์ชั่น26 ถนนกรุงธนบุรี
แขวงต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
1060 โทร 02-440-0505 ,แฟกซ์ 02-440-0606

Welcome To Thaitallow And Oil Co.,Ltd
e-mail
เอกสารประกอบการสมัครงาน

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                                                               1     ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                                                  1     ฉบับ

3. สำเนาวุฒิการศึกษา                                                                                                  1     ฉบับ

4. ใบรับรองแพทย์ (ตัวจริง)                                                                                         1     ฉบับ

5. รูปถ่ายหน้าตรง  1  นิ้ว                                                                                             2     รูป

6. ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร ฯ (สำหรับเพศชาย)                                                             1     ฉบับ

7. ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล  (ถ้ามี)                                                                                      1     ฉบับ

8. หนังสือรับรองการฝึกงาน / ผ่านงาน  (ถ้ามี)                                                            1     ฉบับ 

9. ประกาศนียบัตรรับรองว่าผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆ  (ถ้ามี)                               1     ฉบับ

หมายเหตุ                     1. เอกสารทุกฉบับต้องเซ็นต์ชื่อ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
                                    2. ผู้สมัครงานต้องแต่งกายให้เรียบร้อย

4
3
2
1
Content for New Div Tag Goes Here